Η DPO Services παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών για τη συμμόρφωση της επιχείρησης σας
σύμφωνα με το κανονισμό 2016/679 (GDPR) αλλά και υποστηρικτικές υπηρεσίες .

έλεγχος
και ανάλυση


Υπηρεσία για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και δημιουργία αναφοράς με τις αποκλίσεις των διάφορων τμημάτων της επιχείρησης από το κανονισμό.

Κατά τον έλεγχο γίνεται επιθεώρηση & καταγραφή παρούσας κατάστασης στην επιχείρηση και προτάσεις προσαρμογής στις κανονιστικές απαιτήσεις της EU GDPR 2016/679/EC. Διενεργείται ανάλυση της υφιστάμενης λειτουργίας της επιχείρησης με στόχο την αποτύπωση των διαδικασιών διακίνησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης πληροφοριών και την διαβάθμιση αυτών. Επίσης γίνεται και η αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων προστασίας των δεδομένων (φυσική και ψηφιακή ασφάλεια) που ήδη εφαρμόζονται στην εταιρία.

Στη συνέχεια λαμβάνονται τα κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα για την ενναρμονιση της επιχείρησης με το κανονισμό προσωπικών δεδομένων.


 • GDPR Gap Analysis
 • Εκπόνηση μελέτης P.I.A.
 • Εκπόνηση μελέτης διαχείρισης συμβάντων (Insident Responce Plan)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών προστασίας και εμπιστευτικότητας Π.Δ.
 • Έλεγχος απόκλησης επιμέρους στοιχείων της επιχείρισης

Η νομική παρακολούθηση είναι απαραίτητη τόσο κατά τη διάρκεια της ενναρμόνισης της επιχείρησης με το κανονισμό προσωπικών δεδομένων όσο και στη συνέχεια ως υποστηρικτική υπηρεσία.

Επιπρόσθετα εξασφαλίζεται η ορθή χρήση


 • Δημιουργία Συμβάσεων προσωπικού - συνεργατών
 • Αξιολόγηση συμβάσεων προμηθευτών
 • Κατάρτηση Κώδικα δεοντολογίας ή εταιρικών πολιτικών
 • Υποστηρικτικές νομικές υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες


Για τη κάλυψη των αναγκών του κανονισμού σε θέματα Νομικής φύσεως η ομάδα μας στελεχώνεται από έμπειρους δικηγόρους σε θέματα Προσωπικών δεδομένων .

Ασφάλεια Η/Υ
και δικτύων


Τα ηλεκτρονικά δεδομένα κατέχουν πρωταρχικό ρόλο στο νέο κανονισμό και η προστασία τους χρήζει την δέουσα προσοχή από τη πλευρά της επιχείρισης.

Για την προστασία των ηλεκτρονικών αρχείων παρέχουμε ένα σύνολο υπηρεσιών ασφάλειας από εξιδεικευμένο προσωπικό .

Εκτός των συμβουλευτικών υπηρεσιών η ομάδα μας είναι σε θέση να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας Η/Υ και δικτύων.


 • Έλεγχος ασφάλειας Υπολογιστών
 • Έλεγχος ασφάλειας δικτύων
 • Έλεγχος ευπαθειών λογισμικού και υλικού
 • Κρυπτογράφηση
 • Εφαρμογή DLP

Η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρισης, κατά τον κανονισμό, είναι όχι μόνο σημαντικό αλλά και απαραίτητο συστατικό για τη τήρηση της συμμόρφωσης και τη προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχείρίζονται καθημερινά τόσο η διοίκηση όσο και το λοιπό προσωπικό.

Για τη διασφάλιση της μεταφοράς γνώσης σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της DPO Services έχουν δημιουργήσει μία σειρά εκπαιδευτικού υλικού που απευθύνεται σε κάθε έναν υπάλληλο ανεξάρτητα από το πόστο ή τον τομέα εργασίας.


 • Εκπαιδευτικό υλικό προσωπικού
 • Διαδικασία αξιολόγησης
 • Έλεγχος κατανόησης κανονισμού
 • Εκπαίδευση Υπεύθυνων προστασίας δεδομένων(DPO)

Εκπαίδευση προσωπικού


Πλήρες πρόγραμμα εκπαιδεύσεων τόσο γενικά για το κανονισμό όσο και εξειδικευμένες ενημερώσεις στελεχών για διάφορους τομείς της επιχείρησης.

Ψηφιοποίηση
Φυσικού αρχείου


Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου για τη καλύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση των εγγράφων.

Η ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου είναι μία διαδικασία που σαρώνεται όλο το έντυπο υλικό και μέσω λογισμικού διαχείρισης εγγράφων αρχειοθετείται ώστε να είναι διαθέσιμο όποτε χρειαστεί.

Η ψηφιοποίηση αποτελεί μία ιδανική λύση στην ασφάλεια των εγγράφων προστατεύοντας ακόμη καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζεται η επιχείρηση σας


 • Ψηφιοποίηση εγγράφων ως Α3
 • Ονοματοδοσία εγγράφων
 • Μαζικές λειτουργίες σε πλήθος εγγράφων

Αρκετές φορές όσο ασφαλής και να είναι μία εγκατάσταση και όσα μέτρα προστασίας και να έχει λάβει έρχεται αντιμέτωπη με ένα περιστατικό διαρροής ή απώλειας δεδομένων. Πλέον με το νέο κανονισμό αυτό συνεπάγεται μία διαδικασία ενημέρωσης των αρχών και των προσώπων που έχουν διαρεύσει τα δεδομένα τους, κάτι που είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και ιδιαιτέρως υψηλού κόστους.

Για την προστασίας της επιχείρισης από τέτοιου είδους συμβάντα υπάρχουν εξιδεικευμένες λύσεις ασφάλισης όπου αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία τα έξοδα διεκπεραίωσης και όλων των λοιπών διαδικασιών.


 • Διαχείριση Γεγονότων (πχ πρώτη αντίδραση, έξοδα γνωστοποίησης, Προστασία φήμης κλπ)
 • Υποχρεώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων (έρευνα, πρόστιμα προστασίας δεδομένων)
 • Ευθύνη (προσωπικές και εταιρικές πληροφορίες, Αστοχία ασφάλειας, παράλειψη γνωστοποίησης)
 • Κάλυψη διακοπής Λειτουργίας Δικτύου(Ζημιά διακοπής, έξοδα διακοπής λειτουργίας)
 • Κάλυψη εκβιασμού αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο
 • Ειδικές καλύψεις (πχ Ηλεκτρονική κατασκοπεία, Αστική ευθύνη μελών διοίκησης, Hacking τηλεφωνικού κέντρου κλπ)

Cyber Insurance


Υπηρεσία ασφάλισης ηλεκτρονικών δεδομένων της επιχείρησης στη περίπτωση διαρροής δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - DPO


Υπηρεσία Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για τη συνεχή παρακολούθηση της επιχείρησης.

Με το νέο κανονισμό εισάγεται η έννοια του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO), ο ρόλος του DPO είναι εξαιρετικά σημαντικός και είναι υπεύθυνος ώστε να κρατάει την επιχείρηση εντός των πλαισίων που ορίζει ο κανονισμός προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις υποχρεωμένες για το διορισμό DPO.

Η DPO Services παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία από πιστοποιημένους συμβούλους για τη ορθή χρήση του κανονισμού από το προσωπικό και τη διοίκηση της επιχείρισης είτε αφορά τη συμμόρφωση είτε στη συνέχεια για την υποστήριξη


 • Εκπροσώπηση της επιχείρησης έναντι των αρχών
 • Συμβουλεύει τη διοίκηση σε θέματα προστασίας δεδομένων
 • Αποτελεί τον επικεφαλή ομάδα εργασίας
 • Τήρηση του κανονισμού σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων